All posts by kinggozmayn

About kinggozmayn

I am sexy, free and single.

Odisha among least corrupt state

In an endorsement of the Naveen Patnaik government’s zero tolerance policy towards corruption, Odisha has been ranked among the least corrupt states in the India Corruption Survey 2019. Besides Odisha, Delhi, Haryana, Gujarat, West Bengal, Kerala and Goa are the least corrupt states.

The survey was conducted by LocalCircles, a community social media platform, and Transparency International India, a non-governmental organisation. The survey was carried out to ascertain the level of domestic corruption in the country based on people’s feedback.

It stated that citizens from Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Jharkhand and Punjab have reported higher instances of corruption.

during Examination Time

ᴅᴏ ʏᴏᴜ sᴛɪʟʟ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴛʜᴏsᴇ ᴀᴡᴋᴡᴀʀᴅ ᴅᴀʏs ɪɴ sᴄʜᴏᴏʟs ᴅᴜʀɪɴɢ ᴇxᴀᴍs ?*

ᴡʜᴇɴ ᴀ ʙʀɪɢʜᴛ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴛᴇʟʟs ᴛʜᴇ ɪɴᴠɪɢɪʟᴀᴛᴏʀ ᴛʜᴀᴛ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ 4 ʜᴀs ᴀ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ, ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴀɴsᴡᴇʀᴇᴅ ɪᴛ…😳😜*

ᴡʜᴇɴ ᴀ ғᴇʟʟᴏᴡ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴀsᴋs ғᴏʀ ᴀ ɢʀᴀᴘʜ ᴘᴀᴘᴇʀ, ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ғɪɴɪsʜᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴅɪᴅ ɴᴏᴛ sᴇᴇ ᴀɴʏᴡʜᴇʀᴇ ᴡʜᴇʀᴇ ɪᴛ ᴡᴀs ʀᴇǫᴜɪʀᴇᴅ…😧 😁😁

ᴡʜᴇɴ ᴛʜᴇ ɪɴᴠɪɢɪʟᴀᴛᴏʀ sᴀʏs ᴊᴜᴍᴘ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ 6 ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴄᴛɪғʏ ɪᴛ ʟᴀᴛᴇʀ, ʙᴜᴛ ɪᴛ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ ʏᴏᴜ ᴇɴᴊᴏʏᴇᴅ ᴍᴏsᴛ ᴡʜᴇɴ ᴀɴsᴡᴇʀɪɴɢ…😟 😱😲

ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ sᴇᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ʙᴜsʏ ᴜsɪɴɢ ʀᴜʟᴇʀs ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴡᴏɴᴅᴇʀɪɴɢ ᴡʜᴀᴛ ɪs ɢᴏɪɴɢ ᴏɴ…😣😫😫

ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ʜᴇᴀʀ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅs ᴀʀɢᴜɪɴɢ ᴀғᴛᴇʀ ᴛʜᴇ ᴇxᴀᴍ ᴡʜᴇᴛʜᴇʀ ᴛʜᴇ ᴀɴsᴡᴇʀ ᴛᴏ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ 5 ᴡᴀs 35.5% ᴏʀ 36.5% ᴀɴᴅ ʏᴏᴜʀ ᴀɴsᴡᴇʀ ᴡᴀs 1800 😩😏

ᴛʜᴇ ᴄʀᴇᴀᴍ. ᴡʜᴇɴ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀ sᴛᴜᴅᴇɴᴛs ᴀsᴋᴇᴅ ғᴏʀ 4-5 ᴀᴅᴅɪᴛɪᴏɴᴀʟ ᴀɴsᴡᴇʀ sʜᴇᴇᴛs ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ʜᴀᴅ ᴛᴡᴏ ᴘᴀɢᴇs ᴇᴍᴘᴛʏ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍᴀɪɴ ᴀɴsᴡᴇʀ sʜᴇᴇᴛ😨😰😱

sᴇᴇ ᴡʜᴇʀᴇ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ʀᴇᴀᴄʜᴇᴅ ɪɴ ʟɪғᴇ ɪɴsᴘɪᴛᴇ ᴏғ ᴛʜᴏsᴇ ᴍᴏᴍᴇɴᴛs…ᴛʜɪɴɢs ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ…ᴇɴᴊᴏʏ ʟɪғᴇ! 😃😃

Odia lipstick

This fuit is called कुमकुम फल/କୁମକୁମ ଫଳ and when you rub its seeds with a little bit of water, its gives off a reddish dye.

Supposedly used by odia ladies in old times as lipstick or vermilion.

It is called “latkan” (लौटकान) in hindi and Achiote(Bixa Orellana) in english. Its a native plants of American and used by natives there as dye bodypaint/lipsticks or as a spice. That is why it’s also known as the “lipstick tree”.

It also used as industrial food coloring to add yellow and orange color to many products such as butter, cheese, sausage etc before synthetic dye.

Spread happiness

*ଅହଂକାର*

କାଳିଦାସ:—ମା ମୋତେ ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବହୁତ ଧର୍ମ ହେବ।

ବୃଦ୍ଧା ;—ପୁଅ ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିନାହିଁ। ତୋର ପରିଚୟ ଦେ।

କାଳିଦାସ :— ମୁଁ ଏକ ପଥିକ। ଦୟାକରି ମୋତେ ପାଣି ଟୋପେ ଦିଅ ମା। ମୁଁ ବହୁତ ତୁଷାର୍ଥ।

ବୃଦ୍ଧା :—ତୁ ପଥିକ କେମିତି ହୋଇପାରିବୁ!!! ପଥିକ ତ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଉଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ର।ତାଙ୍କର ଗନ୍ତ୍ୟଵ୍ୟ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସତ କହ

କାଳିଦାସ:— ମୁଁ ଅତିଥି, ଦୟା କରି ମୋତେ ପାଣି ଟୋପେ ଦିଅ।

ବୃଦ୍ଧା:—ତୁ ଅତିଥି କେମିତି ହୋଇପାରିବୁ ??? ଏ ସଂସାର ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ଧନ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଯୌବନ।ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେନି। ସତ୍ୟ କରି କହ ତୁ କିଏ ???

(ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତର୍କ ରୁ ହତାଶ ହୋଇସାଲେନି କାଳିଦାସ)
କାଳିଦାସ :–ମୁଁ ସହନଶୀଳ ଅଟେ। ଏବେ ତ ପାଣି ଟୋପେ ଦିଅ।

ବୃଦ୍ଧା :—ନା ସହନଶୀଳ ତ ଦୁଇଜଣ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ପୃଥିବୀ ଯିଏ କି ପାପି ଓ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଂକର ବୋଝ ସହି ଆସିଛନ୍ତି।ତାର ଛାତି ଚିରି କରି ବୀଜ ରୋପଣ କରି ସମାଜ କୁ ଶସ୍ୟ ର ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗାଇ ଥାଏ
ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ କି ପଥର ମାରିଲେବି ସେ ମିଠା ଫଳ ଦେଇଥାଏ।ତୁ ସତ କହ କିଏ ତୁ????

( କଳିଦାସ ମୂର୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଗଲେଣି )
କାଳିଦାସ :—ମୁଁ ହଠୀ ଅଟେ।

ବୃଦ୍ଧା :–ପୁଣି ଅସତ୍ୟ । ହଠୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନଖ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବାଳ। ଯେତେ କାଟିଲେବି ତାକୁ ବଢ଼ିବାରେ କେହି ରୋକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କୁହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ କିଏ ???

(କାଳିଦାସ ପୁରା ଅପମାନିତ ଓ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି)
କାଳିଦାସ :—ତାହାହେଲେ ମୁଁ ମୁର୍ଖ।

ବୃଦ୍ଧା:—ନା ତୁ ମୁର୍ଖ କିପରି ହୋଇପାରିବୁ ??? ମୁର୍ଖ ତ ଦୁଇଜଣ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜା, ଯିଏ ବିନା ଯୋଗ୍ୟତା ରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ରାଜ ଦରବାରରେ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ୍ କଥା କୁ ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ କଥା ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ।

( କିଛିଆଉ କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଥିଲେ କାଳିଦାସ, ସେ ବୃଦ୍ଧା ଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଓ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି କହି ଚାଲିଲେ)

ବୃଦ୍ଧା :—ଉଠ ବସ୍ଛ । ଏ ସ୍ୱର ଶୁଣି କଳିଦାସ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ସାକ୍ଷାତ ମା ସରସ୍ଵତୀ ତାଙ୍କ ସାମନା ରେ ଅଭିର୍ଭୁତା।କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦି ବାକୁ ଲାଗିଲେ।

*ମା ସରସ୍ୱତୀ :—ଶିକ୍ଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ ହୁଏ, ଅହଂକାର ନୁହେଁ।ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୁ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ମାନିନେଲୁ ଓ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ମାନିନେଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୋର ଆଖି ଖୋଲିବାପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି।*

କାଳିଦାସ ନିଜର ଭୁଲ୍ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ପେଟପୁରା ପାଣି ପିଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ।

*ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ କେବେବି ଆତ୍ମଗର୍ଵ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମଗର୍ଵ ବିଦ୍ୟା କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।*

Be useful to others.
*Spread Happiness.*

RuPay gives global cards a run for money

Today, there are over 1,100 banks issuing around 600 million RuPay cards.

India’s own RuPay card is gradually going global and giving tough competition to international players like Master Card and Visa. RuPay is India’s domestic payment card conceived and launched by the National Payments Corporation of India (NPCI) seven years ago.

RuPay currently has 33% market share of card transactions. Today, there are over 1,100 banks issuing around 600 million RuPay cards, half of which are in the mid and premium segments. It has collaborated with more than 600 international, regional and local banks across the country. Apart from India, it has been launched in foreign countries like Singapore, Bhutan, Bahrain, UAE and is going to be launched in Saudi Arabia next week during the visit of Prime Minister Narendra Modi.

According to figures of the Reserve Bank of India (RBI), RuPay reported 1 billion transactions through both online and offline merchant payment modes during 2018-19, about 70% jump compared to the 667 million transactions during 2017-18. Interestingly, RuPay transactions had risen 135% in the fiscal year 2018, compared to the previous year.

In contrast, debit cards overall were swiped 4.4 billion times for merchant payments in the financial year 2019, a jump of 32% from 3.3 billion transactions in the financial year 2018. It grew about 40% in financial year 2018, compared to financial year 2017.

RuPay is India’s first-of-its-kind domestic debit and credit card payment network, with wide acceptance at ATMs, POS devices and e-commerce websites across India. It is a highly secure network that protects against cyber hacks and is India’s version of the Master Card and Visa. It has been developed to offer secure, user friendly and cost-effective solutions to facilitate low value payments and build a cashless transaction environment.

According to a senior official of a private bank, RuPay is being increasingly preferred, although on a low base, and this could be because more people are using cards for payment in smaller cities and towns. He said that though the government has not mandated that only these cards should be issued, a large number of public sector banks are issuing RuPay cards.

India will launch RuPay card in Saudi Arabia during Prime Minister Modi’s visit to the country to help the Indian pilgrims visiting Mecca and Madina. With this, Saudi Arabia would become the third country in the Gulf region to get the RuPay card facility after the UAE and Bahrain. The Prime Minister is slated to visit Saudi Arabia on 29 October, where he will hold a bilateral meeting with Saudi Arabia King Salman Bin Abdulaziz Al Saud in Riyadh.

As a result of the growth of RuPay cards, American payment card firms Master Card and Visa have been losing market share since the November 2016 demonetisation drive, which was aimed at promoting digital payments. According to a media report, Master Card wrote to the US government in June last year, complaining against the Indian government using nationalism to promote the use of domestic payments network RuPay, and noted that New Delhi’s protectionist policies were hurting foreign payment companies.

RuPay has also tied-up with international players like Discover, Japan Credit Bureau and China Union Pay to enhance its international acceptance and recently achieved a milestone of issuing 25 million RuPay-Discover global cards. NPCI issues RuPay Global cards that run on the Discover Network when used outside India.

Odisha UTKAL janani

ODIA LANGUAGE IS THE BEST LANGUAGE OF INDIA – its not necessary to learn English at all…
1. Odisha was the first state in India to be formed on a linguistic basis.

2. Odisha hosts the world’s largest open air theatre – Dhanu Yatra.

3. Odissi dance, the pride of Odia culture is the oldest surviving dance form of India.

4. Long before Taj Mahal, the Konarka Sun temple was built in an audacious architecture, inside the sea. The breathtaking architecture even in that era is a testimony to the creativity and craftsmanship of Odias.

5. Bhuban in Dhenkanal is the largest village in Asia.

6. Odisha is very ancient and the oldest rocks (from Mayurbhanj) date back to 3 billion years (Our planet is believed to be 4.5 billion years old)

7. Chandragupta Maurya was hesitant for 60 long years to attack Kalinga (old name of Odisha) as the Kalinga army of 60,000 managed to annihilate one lakh enemy soldiers, a quarter of the empire’s army.

8. Over 62 distinct tribal groups live in Odisha, each one with its own culture and traditions different from the other.

9. The tiger reserve in Similipal National Park, apart from Royal Bengal Tigers has all the varieties of Orchids in the world. No other place has all the Orchid varieties.

10. Jagannath temple in Puri of Odisha is one amongst the Char Dham (pilgrimages) that a Hindu is expected to make in one’s lifetime.

11. The Jagannath temple kitchen is reputed to be one of the largest kitchens in the world, with 400 cooks working around 200 hearths to feed over 10,000 people each day.

12. At Puri Jagannath temple kitchen, 7 pots are kept one on top of another and cooked on firewood. In this process the contents in the top pot get cooked first & then the bottom one.

13. The quantity of cooked food inside the Temple remains same for the entire year. But that same quantity of prasadam can feed few thousand people & 20 lakh people, still it won’t get wasted.

14. Odisha became the first state in the country to launch special drives to register migrant labourers working in different states

15. Odisha became the first state to enact the Lokayukta Bill law after the central act was passed in Parliament.

16. Famous sweet Rasagola originated in Odisha.

17. The Chandipur Beach is a hide and seek beach of Odisha that appears and disappears with every high and low tide to approximately 5 kms.

18. Bhubaneswar, the capital city was the home of over 600 magnificent temples in medieval times. It is called the Temple City of India. The only city in the world with such highest number of temples.

19. World’s highest electrified track (at a height of 7.45 metres for running of Double Stack Container (DSC) goods trains) is situated at Odisha in Jakhapura-Daitari section. Constructed by East Coast Railway of Odisha.

20. The Sinhala (people of Sri Lanka) are named after Raja Jai Sinha, an ancient Odia king.

21. A 23-feet giant Estuarine crocodile in Odisha has been crowned the world’s largest.

22. Largest Brackish Water Lagoon Chilka lake is in Odisha, the largest water body in Asia, has an area of 916 sq km now. It used to be 1,165 sq km.

23. Odisha is popular for having 3 mass nesting beaches of rare Olive Ridley Sea Turtles including world’s largest nesting ground of Olive Ridley Sea Turtle, Lepidochelys Olivacea. Largest wetland of Asia (Chilika) now designated as a Ramsar site in Odisha.

24. The largest Lion Safari of India and the only White Tiger Safari in the world are located in the Nandankanan Zoological Park of Bhubaneswar, Odisha.

25. Land Revenue System was first started in the district of Ganjam before getting even implemented in India.

26. Hirakud Dam, the fourth largest in the world, is situated in Sambalpur. It is the longest earthen dam in Asia.

27. Odisha hosts the largest arribada, the turtle nesting ground, in the world.

28. Odisha – highest producer of hematite ore. Odisha has 25% of Hematite ore of India.

29. World’s largest egg, with approximate dimension of 13 inches and width of 9.5 inches is of the gigantic herbivorous flightless elephant bird (zoologically termed as Aepyornis maximus) that lived last till 1650 AD, is preserved at Regional Museum of Natural History, Bhubaneswar.

30. Konark temple, built in 13th century, has 12 pair of wheels (24 wheels representing 24 hours) which are uniquely designed and has scientific significance. One can calculate the precise time of the day by just looking at the shadow cast by these 8 spokes signifying prahars (3 hour period).

31. The Leaning Temple of Huma, situated near Sambalpur in India is the only leaning temple in the world.

32. The Sambalpuri sari is made from fabric woven on a hand-loom and is one of the most popular throughout India. This became popular when late Prime Minister, Smt. Indira Gandhi started wearing.

33. Wheeler Island, south of Chandipur in Odisha is a place where most of missiles of India are tested such as Akash missile, Agni missile, Prithvi Missile are only some of them.

34. India Surf Festival, a festival organised by like-minded people who combine surfing, yoga, and nature is observed Ramchandi beach, near Puri in Odisha. It is one of the unique festival observed in India.

35. Shanti Stupa at Dhauligiri is a place where the great king, Ashoka laid the foundation when he witnessed the darkest side of Kalinga war after seeing the river Daya turning red due to bloodbath and became the propagator of peace.

36. According to mythology, Mahabharata was written by Lord Ganesha in a place called Vedvyas in Rourkela, which is named after Vedavyasa who was dictating to Lord Ganesha.

37. Rourkela Steel Plant is the first ever integrated steel plant under public sector which came into existence in 1954 – 55. It had an installed capacity of 1 million tonnes in 1966. Initially it was known as Hindustan Steel Limited.

38. Odisha state museum is one of the world famous museum for having a wide collection of manuscripts of which Abhinava Gita Govinda dates back to 1496 but the text can date back to 2nd century.

39. Puri Temple is the only Dhama (pilgrimage) in India where Folk, Shaiva, Sakta, Vaishnaba cult of worship is done.

40. DHAMRA, in Bhadrak district is one of the deepest ports of India after Gujurat port. 41. Students across the world were coming to Kaling’s Puspagiri University to aquire knowlede like Nalanda & Takhshila University. This Pushpagiri University was in Jajpur district near Ratnagiri in Odisha…
Proud to be an Odia…
You should also be…
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 🙏 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ…

The 4 Wonder Women of Female Fitness

When thinking of strength sports like powerlifting and bodybuilding, most people think only of men. However, there are some incredibly powerful female athletes as well. Not only that, but it is possible to have incredible physical ability, and maintain feminine qualities.

Here is a list of some of the best stars in all of female fitness. Whether it is bodybuilding, powerlifting, or just general fitness, these women have it all. Each one of these women could easily be considered a real like Wonder Woman.

Top Four Real Life Wonder Women In Female Fitness

1. Julia Vins

Julia Vins, also known by “Muscle Barbie” is by far one of the most popular female fitness stars in the world. She is known for her doll-like face while managing to be an incredibly strong powerlifter.

She is a perfect example that strength sports are not just for men, but can be something ladylike as well.

Vins has had some impressive performances over the years, setting some incredible powerlifting world records. She has won multiple championships, experiencing success from the start of her powerlifting career. All the while, never forgetting to put on some makeup before doing a lift. She defies most people’s expectations, when they think of powerlifting.

Highlights

 • Known for good looks, but incredible strength
 • Set world records in first time competing
 • Won two national championships, and two world championships
 • Amassed Instagram following of over 900k

2. Jhi Yeon-woo

Jhi Yeon-woo is a female bodybuilder, known as the “South Korean Barbie.” She, like others on this list, is known for having a pretty face, yet incredibly muscular frame.

She began bodybuilding to overcome social anxiety and low self-esteem. Now she has amassed a huge following on social media, as a result of her incredible skill, and conflicting body features.

Jhi won her first bodybuilding competition, the 2010 Korean National Bodybuilding Championship. Additionally, she won the 2013 Arnold Classic Europe Women’s Physique contest, further establishing her as a special talent. Following that win, she earned her Pro Card and began competing as a professional bodybuilder in 2015.

Highlights

 • Known for a doll-like face but muscular body
 • Winner of Arnold Classic Europe Amateur Show
 • First Asian female to compete in IFBB Women’s Physique
 • Also a classical train pianist

3. Bakhar Nabieva

One of Instagram’s premier fitness models, Bakhar Nabieva is an incredible woman. Known for having a small waist, and insanely strong legs, she has garnered a massive social media following.


However, she has no interest in turning that into a career as a bodybuilder, as she is not a fan of the dieting.

When growing up, Nabieva went through some serious bullying for being too skinny. That is why she began to turn towards fitness. She studied fitness magazines to learn about nutrition and exercise. Subsequently, she turned that into an impressive physique, which earned her some notoriety. Today, she has a YouTube channel, where she shares her fitness routines with those who want to be like her.

Highlights

 • Overcame bullying to become an incredible athlete
 • Has an Instagram following of over 2.5 million
 • Signed exclusively to DragonPharma
 • Goes by the nickname “Ms. Iron Buns”

4. Kortney Olson

Kortney Olson is a female bodybuilder and strength athlete. Moreover, she moved from America to Australia and became the nation’s first arm wrestling champion.

In fact, fitness was something Kortney Olson used to overcome an addiction to methamphetamine. As a result, she has become a true inspiration for those trying to turn their lives around.

Olson developed a strong following on social media, for her ability to crush watermelons between her thighs. This incredible display of strength earned her a spot on the TV show Stan Lee’s Superhumans, dubbing her as the woman with the strongest legs. Following this, she started her own empowerment camp, helping women overcome low self-esteem. Moreover, she started her own line of clothing for muscular women who struggle to find traditional clothing.

Highlights

 • Made bodybuilding debut at 2011 NPC Contra Costa Classic
 • 2012 Australian Female Arm Wrestling Champion
 • Overcame addictions to drugs and alcohol
 • Started multiple ventures to help out other women

As you can see, the world of female fitness is one that is constantly growing and blooming with new talent. These ladies are just a few of the examples of what can only be described as Real-Life Wonder Women.

Hard Working Labourer life

In a forest, tiger owned a factory.🐅

There was one ant as the only worker in the factory who would come on time, would complete all the work and then go back home.🐜

Tigers business was running very smoothly.

One day tiger thought,
“If this alone ant, without anyone’s guidance, works so nicely then how good she must be working if she was under someone’s guidance?”

For that, tiger appoints a honey bee as production manager.🐝

The bee had a lot of work experience. And was an expert in writing reports.

The bee tells the tiger,
“First of all fix a proper working schedule for the ant. And to keep all the records of her and smooth running of my work I would need a secretary!”

So the tiger appoints rabbit as her secretary.🐇

The tiger was very pleased seeing the bee work.

He then instructs the bee to make a report of all the work completed till now and show the production progress in a graph.

So for that, the bee asks computer, projector, and a laser printer.🖥📽🖨

For all those, the tiger had to create a computer department and had to appoint a cat as a computer head.🐱

Eventually, the ant had to leave all her work and had to work on the report. Due to a fixed time schedule, the ant was frustrated and hence the production started decreasing.

So, tiger thinks of bringing a technical person who would explain bee’s idea to the ant.

So the tiger appoints monkey as a technical instructor.🐒

Now daily the ant had to do the work that was assigned to and had to return home without even completing it.

The tiger was in loss. He then appoints owl to find out the reason behind his losses.🦉

After 3 months, owl sends a report stating that there were more workers in the Tigers factory.

Now tell me who has to be removed????

………………..

………………..

………………..

Obviously ant
…….🐜
This is what is happening in all the sectors of the world. The one who works hard has to suffer and the people who just show off are the ones who are enjoying without even doing anything.

ThanQ

Knowledges

1. (α+в)²= α²+2αв+в²
2. (α+в)²= (α-в)²+4αв
3. (α-в)²= α²-2αв+в²
4. (α-в)²= (α+в)²-4αв
5. α² + в²= (α+в)² – 2αв.
6. α² + в²= (α-в)² + 2αв.
7. α²-в² =(α + в)(α – в)
8. 2(α² + в²) = (α+ в)² + (α – в)²
9. 4αв = (α + в)² -(α-в)²
10. αв ={(α+в)/2}²-{(α-в)/2}²
11. (α + в + ¢)² = α² + в² + ¢² + 2(αв + в¢ + ¢α)
12. (α + в)³ = α³ + 3α²в + 3αв² + в³
13. (α + в)³ = α³ + в³ + 3αв(α + в)
14. (α-в)³=α³-3α²в+3αв²-в³
15. α³ + в³ = (α + в) (α² -αв + в²)
16. α³ + в³ = (α+ в)³ -3αв(α+ в)
17. α³ -в³ = (α -в) (α² + αв + в²)
18. α³ -в³ = (α-в)³ + 3αв(α-в)
ѕιη0° =0
ѕιη30° = 1/2
ѕιη45° = 1/√2
ѕιη60° = √3/2
ѕιη90° = 1
¢σѕ ιѕ σρρσѕιтє σƒ ѕιη
тαη0° = 0
тαη30° = 1/√3
тαη45° = 1
тαη60° = √3
тαη90° = ∞
¢σт ιѕ σρρσѕιтє σƒ тαη
ѕє¢0° = 1
ѕє¢30° = 2/√3
ѕє¢45° = √2
ѕє¢60° = 2
ѕє¢90° = ∞
¢σѕє¢ ιѕ σρρσѕιтє σƒ ѕє¢
2ѕιηα¢σѕв=ѕιη(α+в)+ѕιη(α-в)
2¢σѕαѕιηв=ѕιη(α+в)-ѕιη(α-в)
2¢σѕα¢σѕв=¢σѕ(α+в)+¢σѕ(α-в)
2ѕιηαѕιηв=¢σѕ(α-в)-¢σѕ(α+в)
ѕιη(α+в)=ѕιηα ¢σѕв+ ¢σѕα ѕιηв.
» ¢σѕ(α+в)=¢σѕα ¢σѕв – ѕιηα ѕιηв.
» ѕιη(α-в)=ѕιηα¢σѕв-¢σѕαѕιηв.
» ¢σѕ(α-в)=¢σѕα¢σѕв+ѕιηαѕιηв.
» тαη(α+в)= (тαηα + тαηв)/ (1−тαηαтαηв)
» тαη(α−в)= (тαηα − тαηв) / (1+ тαηαтαηв)
» ¢σт(α+в)= (¢σтα¢σтв −1) / (¢σтα + ¢σтв)
» ¢σт(α−в)= (¢σтα¢σтв + 1) / (¢σтв− ¢σтα)
» ѕιη(α+в)=ѕιηα ¢σѕв+ ¢σѕα ѕιηв.
» ¢σѕ(α+в)=¢σѕα ¢σѕв +ѕιηα ѕιηв.
» ѕιη(α-в)=ѕιηα¢σѕв-¢σѕαѕιηв.
» ¢σѕ(α-в)=¢σѕα¢σѕв+ѕιηαѕιηв.
» тαη(α+в)= (тαηα + тαηв)/ (1−тαηαтαηв)
» тαη(α−в)= (тαηα − тαηв) / (1+ тαηαтαηв)
» ¢σт(α+в)= (¢σтα¢σтв −1) / (¢σтα + ¢σтв)
» ¢σт(α−в)= (¢σтα¢σтв + 1) / (¢σтв− ¢σтα)
α/ѕιηα = в/ѕιηв = ¢/ѕιη¢ = 2я
» α = в ¢σѕ¢ + ¢ ¢σѕв
» в = α ¢σѕ¢ + ¢ ¢σѕα
» ¢ = α ¢σѕв + в ¢σѕα
» ¢σѕα = (в² + ¢²− α²) / 2в¢
» ¢σѕв = (¢² + α²− в²) / 2¢α
» ¢σѕ¢ = (α² + в²− ¢²) / 2¢α
» Δ = αв¢/4я
» ѕιηΘ = 0 тнєη,Θ = ηΠ
» ѕιηΘ = 1 тнєη,Θ = (4η + 1)Π/2
» ѕιηΘ =−1 тнєη,Θ = (4η− 1)Π/2
» ѕιηΘ = ѕιηα тнєη,Θ = ηΠ (−1)^ηα

1. ѕιη2α = 2ѕιηα¢σѕα
2. ¢σѕ2α = ¢σѕ²α − ѕιη²α
3. ¢σѕ2α = 2¢σѕ²α − 1
4. ¢σѕ2α = 1 − ѕιη²α
5. 2ѕιη²α = 1 − ¢σѕ2α
6. 1 + ѕιη2α = (ѕιηα + ¢σѕα)²
7. 1 − ѕιη2α = (ѕιηα − ¢σѕα)²
8. тαη2α = 2тαηα / (1 − тαη²α)
9. ѕιη2α = 2тαηα / (1 + тαη²α)
10. ¢σѕ2α = (1 − тαη²α) / (1 + тαη²α)
11. 4ѕιη³α = 3ѕιηα − ѕιη3α
12. 4¢σѕ³α = 3¢σѕα + ¢σѕ3α

» ѕιη²Θ+¢σѕ²Θ=1
» ѕє¢²Θ-тαη²Θ=1
» ¢σѕє¢²Θ-¢σт²Θ=1
» ѕιηΘ=1/¢σѕє¢Θ
» ¢σѕє¢Θ=1/ѕιηΘ
» ¢σѕΘ=1/ѕє¢Θ
» ѕє¢Θ=1/¢σѕΘ
» тαηΘ=1/¢σтΘ
» ¢σтΘ=1/тαηΘ
» тαηΘ=ѕιηΘ/¢σѕΘ

*ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା*

9th,10th,11th,12th କ୍ଲାସର ଗଣିତ ବିଷୟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମୂଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ share କରନ୍ତୁ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଅନେକ formula ଯାଣିଥିବେ, ସେଗୁଡିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ସହିତ ଅନେକ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିପାରିବେ।

ଧନ୍ୟବାଦ
ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ବହୁତ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଦେଶ ଅଟେ । ଆଶାକରୁଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଆଗକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ।
» B. A. — Bachelor of Arts.
» M. A. — Master of Arts. »B.tech – Bachelor of Technology
» B. Sc. — Bachelor of Science
» M. Sc. — Master of Science
» B. Sc. Ag. — Bachelor of Science in Agriculture
» M. Sc. Ag. — Master of Science in Agriculture
» M. B. B. S. — Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
» B.A.M.S- Bachelor of Ayurved Medicine and surgery
» M. D. — Doctor of Medicine
» M. S. — Master of Surgery
» Ph. D. / D. Phil. — Doctor of Philosophy (Arts & Science)
» D. Litt./Lit. — Doctor of Literature / Doctor of Letters
» D. Sc. — Doctor of Science
» B. Com. — Bachelor of Commerce
» M. Com. — Master of Commerce
» Dr. — Doctor
» B. P. — Blood Pressure
» Mr. — Mister
» Mrs. — Mistress
» M.S. — miss (used for female married & unmarried)
» Miss — used before unmarried girls)
» M. P. — Member of Parliament
» M. L. A. — Member of Legislative Assembly
» M. L. C. — Member of Legislative Council
» P. M. — Prime Minister
» C. M. — Chief Minister
» C-in-C — Commander-In-Chief
» L. D. C. — Lower Division Clerk
» U. D. C. — Upper Division Clerk
» Lt. Gov. — Lieutenant Governor
» D. M. — District Magistrate
» V. I. P. — Very Important Person
» I. T. O. — Income Tax Officer
» C. I. D. — Criminal Investigation Department
» C/o — Care of
» S/o — Son of
» C. B. I. — Central Bureau of Investigation
» G. P. O. — General Post Office
» H. Q. — Head Quarters
» E. O. E. — Errors and Omissions Excepted
» Kg. — Kilogram
» KW. — Kilowatts
Gm. — Gram
Km. — Kilometer
Ltd. — Limited
M. P. H. — Miles Per Hour
KM. P. H. — Kilometre Per Hour
P. T. O. — Please Turn Over
P. W. D. — Public Works Department
C. P. W. D. — Central Public Works Department
U. S. A. — United States of America
U. K. — United Kingdom (England)
U. P. — Uttar Pradesh
M. P. — Madhya Pradesh
H. P. — Himachal Pradesh
U. N. O. — United Nations Organization
W. H. O. — World Health Organization
B. B. C. — British Broadcasting Corporation
B. C. — Before Christ
A. C. — Air Conditioned
I. G. — Inspector General (of Police)
D. I. G. — Deputy Inspector General (of Police)
S. S. P. — Senior Superintendent of Police
D. S. P. — Deputy Superintendent of Police
S. D. M. — Sub-Divisional Magistrate
S. M. — Station Master
A. S. M. — Assistant Station Master
V. C. — Vice-Chancellor
A. G. — Accountant General
C. R. — Confidential Report
I. A. S. — Indian Administrative Service
I. P. S. — Indian Police Service
I. F. S. — Indian Foreign Service or Indian Forest Service
I. R. S. — Indian Revenue Service
P. C. S. — Provincial Civil Service
M. E. S. — Military Engineering Service

☀Full Form Of Some technical Words
» VIRUS – Vital Information Resource Under Seized.
» 3G -3rd Generation.
» GSM – Global System for Mobile Communication.
» CDMA – Code Division Multiple Access.
» UMTS – Universal Mobile Telecommunication System.
» SIM – Subscriber Identity Module .
» AVI = Audio Video Interleave
» RTS = Real Time Streaming
» SIS = Symbian
OS Installer File
» AMR = Adaptive Multi-Rate Codec
» JAD = Java Application Descriptor
» JAR = Java Archive
» JAD = Java Application Descriptor
» 3GPP = 3rd Generation Partnership Project
» 3GP = 3rd Generation Project
» MP3 = MPEG player-3
» MP4 = MPEG-4 video file
» AAC = Advanced Audio Coding
» GIF= Graphic Interchangeable Format
» JPEG = Joint Photographic Expert Group
» BMP = Bitmap
» SWF = Shock Wave Flash
» WMV = Windows Media Video
» WMA = Windows Media Audio
» WAV = Waveform Audio
» PNG = Portable Network Graphics
» DOC =Document (Microsoft Corporation)
» PDF = Portable Document Format
» M3G = Mobile 3D Graphics
» M4A = MPEG-4 Audio File
» NTH = Nokia Theme (series 40)
» THM = Themes (Sony Ericsson)
» MMF =Synthetic Music Mobile Application File
» NRT = Nokia Ringtone
» XMF = Extensible Music File
» WBMP = Wireless Bitmap Image
» DVX = DivX Video
» HTML = Hyper Text Markup Language
» WML =Wireless Markup Language
» CD -Compact Disk.
» DVD – Digital Versatile Disk.
» CRT – Cathode Ray Tube.
» DAT – Digital Audio Tape.
» DOS – Disk Operating System.
» GUI -Graphical
User Interface.
» HTTP – Hyper Text Transfer Protocol.
» IP – Internet Protocol.
» ISP – Internet Service Provider.
» TCP – Transmission Control Protocol.
» UPS – Uninterruptible Power Supply.
» HSDPA -High Speed Downlink Packet Access.
» EDGE – Enhanced Data Rate for Evolution.
» GSM- [Global System for Mobile Communication]
» VHF – Very High Frequency.
» UHF – Ultra HighFrequency.
» GPRS – General Packet Radio Service.
» WAP – Wireless Application Protocol.
» TCP – Transmission Control Protocol.
» ARPANET – Advanced Research Project Agency Network.
» IBM – International Business Machines.
» HP – Hewlett Packard.
» AM/FM – Amplitude/ Frequency Modulation

☝Whatsapp ke itihaas me pahli baar….kaam ka msg………
Here are Toll Free numbers in India
…..very very useful…!!!!
☀Airlines
Indian Airlines – 1800 180 1407
Jet Airways – 1800 225 522
Spice Jet – 1800 180 3333
Air India – 1800 227 722
Kingfisher -1800 180 0101
☀Banks
ABN AMRO – 1800 112 224
Canara Bank – 1800 446 000
Citibank – 1800 442 265
Corporation Bank – 1800 443 555
Development Credit Bank – 1800
225 769
HDFC Bank – 1800 227 227
ICICI Bank – 1800 333 499
ICICI Bank NRI -1800 224 848
IDBI Bank -1800 116 999
Indian Bank -1800 425 1400
ING Vysya -1800 449 900
Kotak Mahindra Bank – 1800 226
022
Lord Krishna Bank -1800 112 300
Punjab National Bank – 1800 122
222
State Bank of India – 1800 441 955
Syndicate Bank – 1800 446 655
☀Automobiles
Mahindra Scorpio -1800 226 006
Maruti -1800 111 515
Tata Motors – 1800 255 52
Windshield Experts – 1800 113 636
☀Computers / IT
Adrenalin – 1800 444 445
AMD -1800 425 6664
Apple Computers-1800 444 683
Canon -1800 333 366
Cisco Systems- 1800 221 777
Compaq – HP -1800 444 999
Data One Broadband – 1800 424
1800
Dell -1800 444 026
Epson – 1800 44 0011
eSys – 3970 0011
Genesis Tally Academy – 1800 444
888
HCL – 1800 180 8080
IBM – 1800 443 333
Lexmark – 1800 22 4477
Marshal’s Point -1800 33 4488
Microsoft – 1800 111 100
Microsoft Virus Update – 1901 333
334
Seagate – 1800 180 1104
Symantec – 1800 44 5533
TVS Electronics-1800 444 566
WeP Peripherals-1800 44 6446
Wipro – 1800 333 312
Xerox – 1800 180 1225
Zenith – 1800 222 004
☀Indian Railways
General Enquiry 139
Central Enquiry 131
Reservation 139
Railway Reservation Enquiry 1345,
1335, 1330
Centralised Railway Enquiry 133, 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8 & 9
Couriers / Packers &
Movers
ABT Courier – 1800 448 585
AFL Wizz – 1800 229 696
Agarwal Packers & Movers – 1800
114 321
Associated Packers P Ltd – 1800 214
560
DHL – 1800 111 345
FedEx – 1800 226 161
Goel Packers & Movers – 1800 11
3456
UPS – 1800 227 171
☀Home Appliances
Aiwa/Sony – 1800 111 188
Anchor Switches – 1800 227 7979
Blue Star – 1800 222 200
Bose Audio – 112 673
Bru Coffee Vending Machines – 1800
4 7171
Daikin Air Conditioners – 1800 444
222
DishTV – 1800 123 474
Faber Chimneys – 1800 214 595
Godrej – 1800 225 511
Grundfos Pumps – 1800 334 555
LG – 1901 180 9999
Philips – 1800 224 422
Samsung – 1800 113 444
Sanyo – 1800 110 101
Voltas – 1800 334 546
*✨* *✨*